Salgsinformasjon

Leveringsbetingelser:
Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser (pdf)

Gjenkjøp:
Gjenkjøp av lagerført materiale kan skje på ordre til Kjøper gjort i løpet av de siste tre (3) måneder. En håndteringskostnad trekkes fra innkjøpsverdien. Gjenkjøpet godtgjøres i form av kreditnota.

Selgerens ansvar/Reklamasjoner:
Selgers ansvar for varen opphører, og risiko overføres til Kjøperen, i det øyeblikk varen overleveres jernbane, bil, transportfirma, post eller annen befrakter. Selger er således ikke ansvarlig for skader som påføres varen under transport. Reklamasjon på eventuelle feil eller mangler ved leveransen, skal skje omgående ved mottak eller straks dette er konstatert. Selgers erstatnings- og skadeansvar for feil eller mangler ved leveranse, begrenses til høyden å omfatte varens verdi, og kan alltid godtgjøres i form av ny og feilfri vare, eller utbedres. Selger fritas således for det ansvar for alle direkte og indirekte tap som eventuelt påføres bestiller eller andre personer.

Selgers ansvar omhandler bare feil som oppstår under de i denne avtalens forutsatte forhold og ved riktig bruk, installasjon og foredling av varen.

Selgers ansvar omfatter ikke feil forårsaket av omstendigheter som tilkommer etter at varen er overført Kjøper. Det omfattar f.eks. ikke feil forårsaket av dårlig vedlikehold, uriktig lagerhold eller montering fra Kjøpers side, endringer uten Selgers skriftlige godkjennelse, av Kjøper uriktig utførte reparasjoner, samt normal slitasje.

Kjøper skal snarest etter mottagelse av varen sjekke at den er i overensstemmelse med bestilling og bekreftet ordre.

Kjøper skal, senest innen en (1) uke etter mottagelse av varen, underrette Selger om feil eller skade som oppdages, eller burde ha vært oppdaget, ved mottakskontroll. Anmerkning om feil i leveransen som ikke kunne oppdages ved mottagskontroll skal skje snarest etter at feilen oppdages eller burde ha vært oppdaget, dog senest før eventuell overflatebehandling eller bearbeiding, som Kjøper selv utfører, innen seks (6) måneder etter levering.

Transportskader:
Ved synlig skade på emballasje, eller skade på varen, som kan antas å ha kommet under transporten, skal Kjøper snarest gi beskjed til transportør gjennom anmerkning på fraktseddelen.

Selger skal anmelde skaden til speditør i de tilfelle hvor varen er sendt med fraktvilkår fritt mottagers lager. Kjøper skal melde skaden til speditør ved fraktvilkår fritt fabrikk.

Returfrakter:
Gods og fraktseddel skal adresseres til Sapa og merkes med gjenkjøp alt. reklamasjon inkl returordrenummer som kan fåes av Selger.

Varer som returneres skal emballeres slik at ytterligere skader ikke oppstår. Ved feilaktig emballerte varer der vi ikke kan gjøre en riktig bedømning av feilårsak på grunn av de forårsakede transportskadene, krediterer vi bare skrotpris.

Alle returfrakter som betales av Sapa skal gjøres på vår avtale hos speditøren.

Korgmanualer:
För att minimera risken för felhantering vad avser hanteringen av Sapakorgar har vi tagit fram dessa Korgmanualer. Vi uppmanar våra kunder att följa nedanstående anvisningarna noga. På så sätt kan vi gemensamt säkra en olycksfri hantering.

Sapa Korgmanual - Hantering av korgar
Sapa Korgmanual - Retur av korgar