Försäljningsinformation

Leveransbestämmelser:
Allmäna försäljnings- och leveransbestämmelser (pdf)

Återköp:
Återköp av lagerfört material kan ske på order till Köparen inom de senaste tre (3) månaderna. En hanteringskostnad avgår från inköpsvärdet. Återköpet regleras i form av kreditnota.

Reklamationer:
Är levererad vara behäftad med fel eller brist skall den utbytas mot felfri, eller bristen fyllas. Säljarens ansvar för fel eller brist är begränsat till vad som anges här. Säljaren skall utöver detta inte ha något som helst ansvar för produktionsbortfall, utebliven vinst, kostnader för ingrepp i annat än varan vid demontering eller inmontering eller annan direkt eller indirekt skada, förlust eller kostnad som förorsakas Köparen, dennes kunder eller annan tredje person.

Säljarens ansvar avser endast fel som uppstår under i avtalet förutsedda förhållanden och vid riktig användning, installation och förädling av varan.

Säljarens ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att varan gått över på Köparen. Det omfattar t ex. inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll, oriktig lagerhållning eller montering från Köparens sida, ändringar utan Säljarens skriftliga medgivande, av Köparen oriktigt utförda reparationer samt normal förslitning och försämring.

Köparen skall snarast efter mottagandet av varan undersöka att varan överensstämmer med beställning och bekräftad order.

Köparen skall, senast inom en (1) vecka efter mottagandet av varan, underrätta Säljaren om sådant fel eller brist som upptäckts eller borde ha upptäckts vid ankomstkontroll. Anmärkning om sådant fel i leverans som inte kunnat upptäckas vid ankomstkontroll skall ske genast efter det felet upptäckts eller borde ha upptäckts, dock senast före eventuell ytbehandling eller bearbetning, som Köparen själv verkställer, inom sex (6) månader efter leverans.

Transportskador:
Synlig skada på eller brist i godset, som kan antas ha uppkommit under transporten, skall Köparen genast anmäla till fraktföraren genom anteckning på fraktsedeln.

Skadeanmälan till speditör genomförs av Säljaren när godset är sänt med fraktvillkor fritt mottagarens lager. Köparen ansvarar för skadeanmälan mot speditör vid fraktvillkor fritt fabrik.

Returfrakter:
Gods och fraktsedel skall adresseras till Sapa Building System och märkas med återköp alt. reklamation inkl returordernummer vilket tillhandahålls av Säljaren.

Material som returneras skall emballeras så att ytterliggare skador ej uppstår. Vid felaktigt emballerat material där vi ej kan göra en riktig bedömning av felorsak på grund av de förorsakade transportskadorna krediterar vi endast skrotpris.

Alla returfrakter som betalas av Sapa skall göras på vårt avtal hos speditören.

Korgmanualer:
För att minimera risken för felhantering vad avser hanteringen av Sapakorgar har vi tagit fram dessa Korgmanualer. Vi uppmanar våra kunder att följa nedanstående anvisningarna noga. På så sätt kan vi gemensamt säkra en olycksfri hantering.

Sapa Korgmanual - Hantering av korgar
Sapa Korgmanual - Retur av korgar